SUOMEN PALKKIOPALVELU
— itsenäisen työn tekijöille


Toimitusehdot

Suomen Palkkiopalvelu ottaa vastaan laskutus- ja palkkionmaksutoimeksiantoja eri alojen freelancereilta ja yrityksiltä maksaakseen ne sitten eteenpäin palkkana, käyttö- tai työkorvauksena tai laskua vastaan toimeksiantajan osoittamille henkilöille. Toimeksiantaessaan laskutuksen Suomen Palkkiopalvelulle hyväksyy asiakas nämä toimitusehdot.


Maksua varten suorituksensaajan tulee toimittaa verokortti, jonka liitteenä ovat voimassa olevat tilinumero, kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Maksettavat suoritukset ovat toimeksiannon mukaisia ja kertakaikkisia. Palkkana maksettavat suoritukset sisältävät lomakorvaukset. Suorituksen saajalle toimitetaan laskelma ansioista.


Suomen Palkkiopalvelu sitoutuu maksamaan palkkioita vasta, kun suoritus on saatu työn (=keikan) alkuperäiseltä tilaajalta. Varsinaiseen työsuoritukseen (=keikkaan) liittyvistä erimielisyyksien selvittämisistä vastaa toimeksiantaja. Palkkiot maksetaan vasta, kun kaikki tarvittavat tiedot (saajat, palkkion jakautuminen, matkalaskut, kuitit yms.) on toimitettu Suomen Palkkiopalvelulle. Palkkiot maksetaan välittömästi suorituksen saapumisen jälkeen. Palkkioita maksetaan arkisin 3 kertaa päivässä.


Suomen Palkkiopalvelu veloittaa palvelumaksunsa laskutetusta määrästä voimassa olevan hinnastonsa mukaan.
Suomen Palkkiopalvelu vastaa siitä, että laskutus toimitetaan yleisten liike-elämässä noudatettujen tapojen mukaan ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla, ja että suoritukset maksetaan huomioiden kaikki lain ja säännösten edellyttämät tilitykset (verottaja, vakuutusyhtiöt, eläkejärjestelmät) kulloinkin vallitsevien sääntöjen edellyttämällä tavalla ja suuruisina.

 


 

TOIMEKSIANNON PURKAMINEN

Toimeksiantosopimussuhde voidaan purkaa alla olevin ehdoin:
 

1) Toimeksiantajan oikeus toimeksiannon purkamiseen:
Toimeksiantaja voi purkaa toimeksiannon milloin tahansa ennen kuin Suomen Palkkiopalvelu on maksanut toimeksiannon mukaiset suoritukset toimeksiantajan ilmoittamalle pankkitilille/tileille. Mikäli suoritus ei ole saapunut tilaajalta purkamisajankohtaan mennessä, lähettää Suomen Palkkiopalvelu tilaajalle hyvityslaskun. Tästä ei aiheudu kuluja toimeksiantajalle. Mikäli suoritus on saapunut tilaajalta, on raha maksettavissa toimeksiantajan toivomuksesta vaihtoehtoisesti;

  • toimeksiannon mukasesti työ- tai käyttökorvauksena tai
  • toimeksiannon mukaisesti laskua/laskuja vastaan tai
  • suoritus voidaan palauttaa laskun maksajalle vähennettynä Suomen Palkkiopalvelun kuluilla.

Toimeksiannon purkaminen tulee tehdä kirjallisesti.

 

2) Suomen Palkkiopalvelun oikeus toimeksiannon purkamiseen:
Suomen Palkkiopalvelu voi harkintansa mukaan purkaa toimeksiannon mikäli toimeksianto on riitainen, aiheeton, epäselvä, tarpeellisia tietoja ei saada kohtuullisessa ajassa yms. tai se ei ole hyvien tapojen, lakien ja asetusten mukainen. Suomen Palkkiopalvelu lähettää tarvittaessa tilaajalle hyvityslaskun.

Toimeksiannon raukeaminen

Toimeksianto raukeaa, mikäli tilaaja ei maksa laskua 45 päivän kuluessa eräpäivästä tai saatava on riitainen. Tilaajalle lähetetään hyvityslasku toimeksiannon rauetessa. Toimeksiannosta palkkionsaajille mahdollisesti maksetut palkkiot perutaan ja ne muuttuvat ennakoiksi. Mikäli toimeksianto raukeaa ovat kaikki toimeksiannossa määritellyt suorituksensaajat velvollisia palauttamaan Suomen Palkkiopalvelulta kyseisen toimeksiannon perusteella saamansa varat.

 


 

ERÄÄNTYNEET LASKUT JA PERINTÄ


Tilaajalle lähetetään muistutus maksamattomasta laskusta, kun suoritusta ei ole saatu kahden viikon kuluessa eräpäivästä.
Maksukehotus lähetetään, kun laskun eräpäivä on ylitetty kolmella viikolla.
Kun saatavan eräpäivä on ylitetty 30 päivällä, saatavan perintä siirtyy oikeudelliseen perintään, jota hoitaa käyttämämme lakiasiaintoimisto.*

Yhteistyökumppanimme on Lakiasiaintoimisto Hasa & Vartiainen.

Toimeksiantajalle (esim. bändileaderille) lähetetään tieto jokaisesta toimenpiteestä ja toimeksiantaja voi halutessaan keskeyttää perinnän.
Muistutuksen ja maksukehotuksen lähettäminen sisältyy palveluun ja on maksutonta asiakkaillemme.

Kun saatava on siirretty oikeudelliseen perintään, jota hoitaa puolestamme lakiasiaintoimisto, muuttuu perintä maksulliseksi, eikä perintää voida lopettaa kuluitta.
Lakiasiaintoimisto veloittaa palveluistaan hinnastonsa mukaan ja lakiasiaintoimiston suorittamista toimenpiteistä aiheutuvat kulut veloitetaan tilaajalta (laskun maksajalta).
Mikäli lakiasiaintoimiston aloittama oikeudellinen perintä keskeytetään toimeksiantajan (palvelun käyttäjän) pyynnöstä, veloitetaan lakiasiaintoimiston suorittamista toimenpiteistä aiheutuneet kulut toimeksiantajalta.


*Suomen Palkkiopalvelun asiakkaiden työsuorituksista ja keikoista enemmistö on sovittu suullisilla sopimuksilla ja laskun maksamisesta eräpäivänä ei ole erikseen sitovasti sovittu.
Näin ollen korkolain 6 §:n  (3.5.2002/340) mukaan viivästyskorkoa onmaksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut siitä päivästä, jona velkoja lähetti velalliselle laskun tai muutoin vaati määrätyn rahamäärän suorittamista. Oikeudellisia perintätoimia ei siten voida aloittaa ennen kuin eräpäiväylitys on 30 päivää tai enemmän.
Jos velan eräpäivä on velallista sitovasti ennalta määrätty (esim. sopimuksella), viivästyskorkoa on maksettava eräpäivästä lukien.
Näissä tapauksissa saatavan oikeudellinen perintä voidaan aloittaa välittömästi, kun laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.