SUOMEN PALKKIOPALVELU
— itsenäisen työn tekijöille


Rekisteriseloste

Suomen Palkkiopalvelu Oy noudattaa henkilötietolaissa määriteltyjä säädöksiä henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa.
Suomen Palkkiopalvelu Oy:n vastaanottamat toimeksiannot ovat luottamuksellisia ja niistä ei anneta tietoja kolmansille osapuolille. Toimeksiantaja saa tietoa antamastaan toimeksiannosta ja voi muuttaa toimeksiannon tietoja. Toimeksiannolla oleva palkkionsaaja saa tietoa vain häntä itseään koskevista kohdista.
 

Rekisteriseloste: Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä:
Suomen Palkkiopalvelu Oy, Töölöntorinkatu 2 B, 00260 HELSINKI Puhelin: 045 6702010
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö: Jukka Järvelä
3. Rekisterin nimi: Suomen Palkkiopalvelu Oy:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään Suomen Palkkiopalvelu Oy:n palvelujen ja toiminnan hoitamista varten sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää suoramarkkinointiin, sähköiseen markkinointiin lain sallimissa rajoissa.
5. Rekisteröityjen ryhmät: Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään
1) asiakassuhde, joka koskee laskutus- ja palkkionnmaksutoimeksiantoa, muuta palvelua taikka sopimusta rekisterinpitäjän kanssa.
2) yllämainittuun asiakkuussuhteeseen, toimeksiantoon tai sopimukseen liittyvä osallisuus.
6. Rekisterin tietosisältö:
Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • Asiakastunnus
 • Nimi
 • Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Henkilötunnus tai syntymäaika
 • Verotiedot
 • Ammatti
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tilinumero
 • Y-tunnus ja kaupparekisterinumero
 • Asiakkuuden alkamisajankohta
 • Suoramarkkinointikielto

7. Säännönmukaiset tietolähteet: Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

 • Rekisterin käyttö on ohjeistettu
 • Laitteistojen sijainti ja suojaus on toteutettu huolellisesti
 • Kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti
 • Rekisterin käyttäjät tunnistetaan sekä käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan asianmukaisella huolellisuudella
 • Tiedostojen suojaus on toteutettu asianmukaisesti